34°C 
اوقات شرعی
 • سه شنبه،03 مرداد 1396
 • ورود
 
     
   • منطقه در نظر دارد در حاشیه بلوار که بلوکهای مسکونی قرار گرفته فضای سبز به عرض 8 متر احداث نماید، ولی در حال حاضر درب پارکینگ بلوکهای مسکونی به سمت حاشیه بلوار بوده و رفت و آمد ماشینها از این درب انجام می شود، آیا هنگام احداث فضای سبز ساکنان بلوکهای مسکونی
    نام و نام خانوادگی :
    طرح سوال در دسته بندی :
    خدمات معماری و شهرسازی  رسیدگی به شکایات  انتخاب نمونه ها  خدمات شهری  
    خدمات فرهنگی  حمل و نقل و ترافیک  متفرقه  بازرسی و رسیدگی به شکایات  
    شهرداری  راهنمای پرتال  شهرالکترونیک  پرسش و پاسخ آسان  
    سوال : منطقه در نظر دارد در حاشیه بلوار که بلوکهای مسکونی قرار گرفته فضای سبز به عرض 8 متر احداث نماید، ولی در حال حاضر درب پارکینگ بلوکهای مسکونی به سمت حاشیه بلوار بوده و رفت و آمد ماشینها از این درب انجام می شود، آیا هنگام احداث فضای سبز ساکنان بلوکهای مسکونی مانع انجام کار خواهند شد و یا وجود این دربها سبب تخریب فضای سبز خواهند شد؟
    پاسخ :

    منطقه ابتدا باید از کاربری فضای سبز حاشیه بلوار اطمینان یابد که برای این منظور (با استفاده از نقشه های طرح تفضیلی) از کاربری سبز حاشیه بلوار اطمینان حاصل نماید پس از تأیید مجاز بودن احداث کاربری سبز طبق نقشه های فرادست، از مجاز بودن درب های بلوکهای مسکونی آگاهی یابد. برای این منظور باید هماهنگی با شهرسازی منطقه در خصوص دادن مجوز درب از حاشیه بلوار در پروانه ساخت بلوکهای مسکونی صورت گیرد. در صورتیکه دسترسی بلوکها به بلوار مجاز باشد، فضای سبز باید بگونه ای طراحی گردد که امکان تردد ساختمانها فراهم شود در غیر این صورت بدون در نظر گرفتن درب منازل طراحی فضای سبز حاشیه با رویکرد افزایش سرانه فضای سبز انجام می شود.

    سوال متداول :  سوال متداول
    اولویت : 0